Go to all Exhibitions

Orbit

01 ก.พ. 2024 - 25 ก.พ. 2024

ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาด ในชื่อนิทรรศการ  Orbit   โดย คุณสัจจา  สัจจากุล

ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้  ศิลปินนำเสนอแนวคิด มุมมองการสร้างสรรค์ ผ่านผลงานศิลปะแนวใหม่   บอกเล่าเรื่องราวความหมายของ คำว่า Orbit  ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานในชุดนี้

ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2567  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

 

  • Date: 01 ก.พ. 2024 - 25 ก.พ. 2024
  • Location:หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
  • Curators:หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120