Back to all Events

ปฐมบท รงทอง

กุมภาพันธ์ 1, 2023, 9:00 am - กุมภาพันธ์ 28, 2023, 6:00 pm

นิทรรศการ  รงทอง ปฐมบท

โดย กลุ่ม รงทอง เพาะช่าง ๓๑

เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 16.30 น.  เสวนา

เวลา 17.00 น. เปิดงาน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

  • Type: นิทรรศการจัดแสดง
  • Time: กุมภาพันธ์ 1, 2023 - 9:00 am กุมภาพันธ์ 28, 2023 - 6:00 pm
หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

นิทรรศการ  รงทอง ปฐมบท

โดย กลุ่ม รงทอง เพาะช่าง ๓๑

เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 16.30 น.  เสวนา

เวลา 17.00 น. เปิดงาน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์