โกศล พิณกุล

จิตรกรรม

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร :08-1701-1028

การศึกษา :

– โรงเรียนเพาะช่าง

– MFA. Modern Art จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการกลุ่ม :

2514 – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ

2530 – สีน้ำ ชุด ดูบางกอก ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

2532 – ศิลปกรรมกลุ่มเส้นทาง ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

– สีน้ำ ชุด สีสันแห่งเดือนเมษาฯ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้

2535 – ศิลปกรรม ชุด art-Pro ธนิยะพลาซ่า

2536 – ศิลปกรรมสวิง 2536 โรงแรมมณเฑียร

2539 – ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

รางวัล/เกียรติยศ :

2548 – รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของเพาะช่าง สาขาศิลปิน

2549 – รางวัลราชมงคลสรรเสริญ สาขาทัศนศิลป์

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120