สาโรจน์ อนันตอวยพร

จิตรกรรม

เกิด 27 มีนาคม 2511

39  หมู่ที่  1     ตรอก/ซอย  บ้านพักข้าราชการราชมงคลห้อง 2312

ถนน  รังสิตนครนายก   ตำบล/แขวง  คลองหก     อำเภอ/เขต  ธัญบุรี     จังหวัด  ปทุมธานี

การศึกษา

ศป.ม. ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์0813526956

E-mail sarojpainting@rmutt.co.th

การแสดงนิทรรศการ

1) นิทรรศการเดี่ยวสีน้ำครั้งที่ 1 อารมณ์ทะเล ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554

2) นิทรรศการเดี่ยวสีน้ำครั้งที่ 2 ดอกไม้แย้มบาน ณ หอศิลป์บอง มาเช่ กรุงเทพ 2558

3) นิทรรศการเดี่ยวสีน้ำครั้งที่ 3 ดอกไม้แทนใจ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

4) นิทรรศการเดี่ยวสีน้ำครั้งที่ 4 เสน่ห์ธรรมชาติ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

5) นิทรรศการผลงานศิลปะ 70 ปี กมล ทัศนาญชลี และเพื่อนศิลปิน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ 6-26 มกราคม 2558

6) นิทรรศการสีน้ำแห่งเอเชีย ครั้งที่ 21 ณ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

7) นิทรรศการของสมาคมจิตรกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 – 4 ณ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

8) นิทรรศการทัศนศิลป์ 79 ปี อารี สุทธิพันธุ์ ณ หอศิลปฺ g 23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

9) นิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่13 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

10) นิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่12  ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11) นิทรรศการศิลปะอาเซียนครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลารครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

12) นิทรรศการโครงการปฏิบัติการทางศิลปะและการออกแบบ KMUTNB ครั้งที่ 5 – 6 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13) นิทรรศการ Creative Bridge ณ กาฐมัณฑุ เนปาล

14) นิทรรศการสีน้ำไทย – เมียนมาร์ ณ ย่างกุ้ง เมียนมาร์

15) นิทรรศการสีน้ำอาเซียน ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่

16) นิทรรศการสุนทรียภาพไทย – จีน ณ หอศิลป์ เหอหมิงใจ๋ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

17) นิทรรศการ Reflection of The East  ณ หอศิลป์ LA Artcore  ลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา

18) นิทรรศการ E – Saan Watercolor Festival 2018 ณ ศุนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

19) นิทรรศการสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ กรุงเทพฯ

20) นิทรรศการสุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี ณ หอศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120