สวัสดิ์ ตันติสุข

จิตรกรรม

เกิด : 25 มกราคม 2468  (2468 – 2552)

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2534

การศึกษา :

2485 – สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ป.ช. จากโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2488 – อนุปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

2503 – สถาบันศิลปะแห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์สวัสดิ์ ได้รับราชการในตำแหน่งช่างตรีในแผนกหัตถศิลป์ กองสถาปัตยกรรม ในกรมศิลปากร ต่อมา ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกกลาง ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2497 อีก 7 ปี ต่อมา คือ ในปี พ.ศ. 2504 เลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร และดำรงตำแหน่งอยู่ถึง 14 ปี จากนั้นจึงได้รับการเลื่อนชั้นเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ในกรม ศิลปากร ดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2528 ในตำแหน่งช่างศิลป์ระดับ 9

การทำงาน :

– เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างตรีในแผนกหัตถศิลป์ กองสถาปัตยกรรมในกรมศิลปากร

2497 – หัวหน้าแผนกกลาง ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร

2504 – อาจารย์สวัสดิ์ก็ได้การเลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร ได้ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ถึง 14 ปี จึงได้รับการเลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิทยายช่างศิลป์ในกรมศิลปากร

2528 – เกษียณอายุราชการในปี ในตำแหน่งช่างศิลป์ระดับ 9

ผลงาน :

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6

– รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพเขียน เมืองราเวนา อิตาลี

– รางวัลที่ 1 การประกวดภาพเขียนของมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรม อิตาลี

– รางวัลที่ 1 ประเภทสีน้ำ การประกวดภาพเขียน ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปะนานาชาติ กรุงไซง่อน ประเทศเวียดนามใต้

– รางวัลจากงานมหกรรมศิลปะ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

– รางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม

2498 – รางวัลเหรียญทอง การแสดงงานจิตรกรรม เมืองราเวนนา อิตาลี

2502 – รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรม

2503 – รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปะระหว่างชาติ ไซ่งอน

2505 – แสดงงานจิตรกรรมที่ได้รับเชิญจากกลุ่ม ส่วนราชการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

เกียรติคุณที่ได้รับ :

ผลงานต่างๆ รวมทั้งการทำงานเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่งานในสาจิตรกรรม อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุขได้สรรค์สร้างผลงานทางศิลปออกมาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องที่ ทำให้อาจารย์ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง ดังนี้ -ศิลปินชั้นเยี่ยม (สาขาจิตรกรรม) จาก การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ

2498 – ศิลปินดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

2527 – ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

-ราชบัณฑิตสำนักศิปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์

-ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิจิตรศิลป์

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120