สมเพ็ชร หวานชิต

จิตรกรรม

การศึกษา

– สุวรรณสุทธารามวิทยา
– ศึกษาบัญฑิต จิตรกรรมวิจิตรศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Solo Exhibitions 9 times :
2019: “The Cycle “Seven Arts Gallery,Bangkok
2018:”Emotional “Peninsula Plaza,Bangkok
2016: “Happiness “Swissotel Park Nailert,Bangkok
2015: “Beautiful India”, Peninsula Plaza,Bangkok
2014: “Walking in The Park”, Peninsula Plaza,Bangkok
2013: “Ocean”, Peninsula Plaza, Bangkok
2012: “Sentimental Reasons”, Peninsula Plaza, Bangkok
2010: “Colour Of Life”, Peninsula Plaza, Bangkok
2009: “Miss You”, Pasaya, Siam Paragon, Bangkok
2006: “Horizon”, Rotunda Gallery – Neilson Hays Library,Bangkok
2006: “Art with Love”, Grand Hall Rivercity ,Bangkok and Liam’s Gallery,Pataya,Thailand
2005: “Horizon”, Rotunda Gallery – Neilson Hays Library
2004: “Traces of Thai”, All Seasons Place, Bangkok
2004: “Art and Environment”, Jamjuree Gallery
1990: “Changes and time”, River City Hotel ,Bangkok
1990: “Memory to the King Rama 5”, River City Hotel
1989: “Memory of Si-Chang Island Exhibition”, River City Hotel
1989: “Dances of Life”, The Queen’s gallery

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120