สกนธ์ ภู่งามดี

จิตรกรรม

เกิด  :  25 เมษายน  2503

ที่อยู่  :  หมู่บ้านวิสต้าวิลล์ เลขที่ 55/274 หมู่ 9
ถนนลำลูกกา คลอง 3 (เลียบคลอง) ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  

หมายเลขติดต่อ  :  มือถือ :  085-099-8651 โทร. 02-1931720
E-mail Address :  sakon60@yahoo.com

ประวัติการศึกษา  : 

 • พ.ศ. 2523-2527 ประโยคประถมช่าง (ป.ป.ช.) และประโยคมัธยมช่าง (ป.ม.ช.) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
 • พ.ศ. 2527-2530 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เอกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วิทยาเขตบางแสน
 • พ.ศ. 2540-2542 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) สาขาทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2551-2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) ปี พ.ศ. 2558
 • อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ที่ปรึกษาการจัดทำผลงานเพื่อการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 การแสดงผลงานจิตรกรรม

 • การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมเดี่ยว 17 ครั้ง
 • การแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมกลุ่ม 65 ครั้ง

ผลงานเขียนภาพประกอบ

กลุ่มหนังสือการ์ตูนคุณธรรม ของมูลนิธิดวงประทีป 8 เรื่อง ปี พ.ศ. 2556

เรื่องดาวน้อย                                                           เรื่องปุ๊กปิ๊กปวดฟัน

เรื่องไส้เดือนน้อยตะลุยดิน                                      เรื่องดินแดนแสงทอง

เรื่องหม้อวิเศษ                                                         เรื่องรองเท้ามอมแมม

เรื่องเจ้าด่างปากเปราะ                                             เรื่องเจ้าตัวเล็ก

หนังสือประเภท HOW-TO ทางงานนิเทศศาสตร์ เรื่อง ทีวีไดเอ็ด ปี พ.ศ. 2550

 

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120