ศราวุธ ดวงจำปา

ประติมากรรม

เกิด : 30 เมษายน2495

การศึกษา :

– ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประติมากรรม บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

รางวัล และเกียรติประวัติ :

2519 – รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 กรุงเทพฯ

2528 – รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31 กรุงเทพฯ

แสดงผลงาน/ประสบการณ์การทำงาน :

2527 – อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ

2520 – งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2543 – นิทรรศการ Asean Art

– นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ Asian Watercolour Confederation ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง เกาหลี  ไต้หวัน ไทย

– นิทรรศการ 4th Asean Squar Sculpture Symposium ประเทศบรูไน ( Public Art )

– นิทรรศการ Sculpture Exposittion’93 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ “Agola” Sculpture กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

– นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เมืองฮานอย และเว้ ประเทศเวียดนาม

– นิทรรศการศิลปะ และวัฒนธรรมไทย-กัมพูชาเพื่อสันติภาพ ณ ม.ศิลปากร และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

– นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย 2543 หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ม. California Polytechnic State, USA

– นิทรรศการ Thai-Italian art space 2000 หอศิลป์ม.ศิลปากร กรุงเทพฯ

2531 – “Bangkok Art Project 1988 Thailand” นิทรรศการแสดงผลงานในชุมชนพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาส 13 ปี เอเซี่ยนเกม

กรุงเทพฯ

2542 – นิทรรศการ Chao Phraya The River of King หอศิลป์ม.ศิลปากร  หอศิลป์ ม.เชียงใหม่  และม.ขอนแก่น

2544 – นิทรรศการ “Something about Nude” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ   นิทรรศการ Thai-Italian Art Space 2001

พิพิธภัณฑ์ Oriontal Museum กรุงโรม ประเทศอิตาลีนิทรรศการ Cologne Meets Bangkok เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี

2545 – นิทรรศการ Thai-American Art Exchange 2002 กรุงเทพฯ

– นิทรรศการ Thai-Italian Art Space 2002 กรุงเทพฯ

2546 – นิทรรศการ Pacific Cross Currents กรุงลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

– นิทรรศการ The Middle Way เมืองไครสเชิร์ต ประเทศนิว ซีแลนด์  นิทรรศการ THAI-INDIA Art Exchange 2003โครงการ Yamo Arts

Project-นครราชสีมา ขอนแก่น ตรัง เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 2546-2547

– นิทรรศการ Art in Box กรุงเทพฯ – นิวซีแลนด์ ปี 2546

2547 – การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ และวัฒนธรรมประเทศไทย-เกาหลี-จีน Insa Art Center กรุงโซล ประเทศเกาหลี  2548 – นิทรรศการ International Sculpture Exchange Exhibition Symposium 2005 Korea – Chinese – American – Thai ณ Art

Gallery ม. Wonkwang University ประเทศเกาหลี  นิทรรศการ THE MIDDLE WAY โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะไทย-นิวซีแลนด์

ปี 2546-  2548 ณ หอศิลป์ ม.ศิลปากร นิทรรศการ The International Symposium of Monumental Sculpture

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 50 พรรษา จังหวัดสงขลา

2549 -โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะไทย-อเมริกัน ณ หอศิลป์ Art Gallery of California ม. Polytechnic State University

ซันลุยส์โอบิสโป ประเทศสหรัฐอเมริกา

– นิทรรศการ The 15th International Symposium of Monumental Sculpture ณ ซันลุยส์โปโตซี ประเทศแม็กซิโก

– นิทรรศการ The International Sculpture and Environment เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ครองสิริราชสมบัติ. ครบ60 ปี งานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

2550 – นิทรรศการ 10’ International Symposium of Stone Sculpture ณ ฟรีอูลี-เวเนเซียจูเลีย อูดิเน  ประเทศอิตาลี

2551 – นิทรรศการ The Internation Symposiums of Sculpture ณ รัฐตลัซกาลา ประเทศแม็กซิโก

นิทรรศการ Korean – Tai Hybrid Project เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง  ประเทศเกาหลี และประเทศไทย

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120