วิโชค มุกดามณี

จิตรกรรม

เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดสงขลา

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปีพุทธศักราช 2555 (2496 – 2563)

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

2502 – 2508 : โรงเรียนสงเคราะห์ประชา จังหวัดสงขลา

2508 – 2511 : โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา

ศึกษาศิลปะกับอาจารย์เจน เอี่ยมขันทอง

ศึกษาศิลปะการวาดภาพโฆษณาภาพยนตร์จากคุณเล็ก สันติภาพ

จากนั้นเรียนศิลปะเพิ่มเติมกับอาจารย์ไกรษร ศรีสุวรรณ

2511 – 2512 :  ศึกษาศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

2517         :  ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

2529         :  Diploma (Graphic Design and Contemporary Art) มหาวิทยาลัย โตเกียวกาคูเกอิ

ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีศาสตราจารย์ Tsutomu Hiroi เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2530         :  ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

2519             : เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร เมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ในตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาศิลปะ จากนั้นโอนไปปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2529 – 2530 : หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นโอนไปเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2530

2537 – 2539 : หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 – 2541 : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2541 – 2549 : ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549 – 2550 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549 – 2550 : เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

2551 – 2553 : กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด สงขลา

2551 – 2563 : กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

2559         : กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2552 – 2563 : เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2554         : World Master in Art and Culture ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2555 – 2557 : กรรมการสภาในฐานะตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555         : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อประสม)

2562         : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2561 – 2563 : ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการสร้างสรรค์

2517         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “รูปทรงที่มีโครงสร้างแน่นอน: โครงสร้างที่ ประกอบด้วยแผ่นระนาบ”

2524         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “รูปทรงที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนจากธรรมชาติ”

2527         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “รูปทรงที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนและการใช้วัสดุ สังเคราะห์”

2535         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สู่สภาวการณ์ใหม่” โดยการใช้โลหะและสื่อผสม

2535         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา” ทำที่บริษัทปั้นแต่ง คราฟท์

2536         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สัญญาณสิ่งแวดล้อมใหม่” ที่มีต่อสภาวะ

2538         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา” ทำที่บริษัทปั้นแต่ง คราฟท์

2539         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จักรวาล ชีวิตและวิทยาศาสตร์”

ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เรื่องราวจากป่าต้นน้ำ”

2540         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เรือและชีวิต” และ “คน ความสัมพันธ์ กับ สิ่งของ” ศิลปะแนวจัดวาง ณ Yokohama Art Museum

2541         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกภายนอกและมุมมองของวิโชค มุกดามณี”

2544         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ใบหน้า” และ “4 ทัศนะ” นำเสนอรูปใบหน้า และทัศนะที่แตกต่าง

2546         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สัจจะธรรมชาติ” เป็นเรื่องราวความเป็นจริง ภาพลวงในสังคม

2547         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ศิลปกรรมของวิโชค มุกดามณี” สะท้อนเรื่องราวจากชีวิตและความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

2548         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความผูกพัน” นำเสนอเรื่องราวความผูกพันระหว่างบุคคล

2550         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จิตรกรรมโดยวิโชค มุกดามณี” สะท้อนสภาวะ สังคมและสิ่งแวดล้อม

2551         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วิถีไทย สู่วิถีร่วมสมัย” แสดงผลงานย้อนหลัง พ.ศ. 2517 – 2551

2552         : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จิตรกรรมสื่อประสมโดยวิโชค มุกดามณี” ทำด้วยสื่อวัสดุและโลหะ ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความบันดาลใจ จากพระพุทธศาสนา” นำเสนอด้วยศิลปะแนวจัดวาง

2553 – 2556 : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา”

ผลงานสร้างสรรค์ชุด “มุทิตาศิลป์”

2557 – 2559 : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เรื่องราวจากเมืองเอดินเบอระ”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “Hiroshima”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุดภาพจิตรกรรมต่อเนื่อง 3 ภาพ (Triptych)

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สัญญาณสิ่งแวดล้อม 2559”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สู่สภาวะใหม่”

2560 – 2563 : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เสด็จสู่ … สวรรคาลัย”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จินตนาการแห่งอันดามัน”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความรักในครอบครัว”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “บทสนทนาพ่อกับลูก”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ท่องจักรวาล”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “Anthropocene”

: ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ภาพเปลือย”

ผลงานการสร้างสรรค์และนำเสนอในระดับนานาชาติ

2553             : Thai – Vietnam Art Exchange ณ หอศิลป์ เมืองฮานอย และเมือง เว้ ประเทศเวียดนาม

2552             : Thai – Chinese Art Exchange ณ หอศิลป์ เมืองกวางโจวและ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549             : Thai – Japan Art and Cultural Exchange 2006 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ประเทศญี่ปุ่น  2548             : Thai – India Art and Cultural Exchange 2005 – 2006 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Kala Bhavan, Santiniketan ประเทศอินเดีย

2548             : Khong River Art and Cultural Exchange 2004 – 2005 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และล่องลำน้ำโขงสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

2547             : Thai – Korea – China Art and Cultural Exchange 2004 – 2005 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Insa Art Center,

กรุงโซล ประเทศเกาหลี

2546             : Thai – American Art Exchange ณ เมือง San Luis, Obisbo และ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

2546             : Thai – India Art Exchange 2003 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546             : “The Middle Way”, Thai – New Zealand Art Exchange 2003 ณ Center of Contemporary Art เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์

2545             : Thai – American Art Exchange ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2545             : “6 Channels” โดยศิลปินไทย – ดัทช์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2545             : Thai – Italian Art and Culture Exchange 2002 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2544             : “We Marriage” โดยศิลปินไทย – ดัทช์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

2544             : Bangkok Meets Cologne ณ KunstWerk เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน

2543             : ได้รับเชิญไปทำเวิร์คช็อปกับนักศึกษาศิลปะของ Cal Poly State University, USA เรื่อง “Spirit House”

2543             : “สีขาวและความว่าง” Thai – ltalian Art Space 2000 ณ หอศิลปะ ในกรุงโรม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  2543             : “ศิลปกรรมเพื่อสันติภาพ” ณ กรุงพนมเปญ และเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

2542             : “Silpakorn University Art Exhibition” ณ มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย

2541             : ร่วมประชุม ASEM 2 Art & Culture ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2540             : ร่วมประชุม Art Consortium ที่มหาวิทยาลัย Western Sydney, Neapean ประเทศออสเตรเลีย

2539             : ร่วมประชุมโครงการ 4 มหาวิทยาลัยเวียดนามและไทยที่มหาวิทยาลัย เว้ ประเทศเวียดนาม

2539             : ได้รับเชิญจาก Yokohama Museum of Art เมืองโยโกฮาม่า ประเทศ ญี่ปุ่น ไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายงานสื่อประสมและงานจัดวางกับชาวญี่ปุ่น เรื่อง “คน ความสัมพันธ์ กับสิ่งของ” และ จัดการแสดงผลงาน เรื่อง “เรือและชีวิต”

2538             : โครงการประชุมสัมมนา และปฏิบัติการศิลปะ กีฬา และการแสดง “Rainbow Project” ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้  2538             : ประชุมสัมมนา “จิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย” ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2536             : การประชุมและปฏิบัติการกับกลุ่มประเทศอาเซียน เรื่อง “Towards the Shaping of ASEAN Visual Arts” ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

2535             : ศิลปินรับเชิญจาก Australia Council ประชุมและปฏิบัติการศิลปกรรมร่วมสมัยของ ARX 3 ณ เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย 2534             : รับเชิญจาก Soviet Union Artist ไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ เมือง Tashkent สหภาพโซเวียต

2533             : รับเชิญเข้าประชุมสัมมนาจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกง

2523             : ศิลปินรับเชิญงานประกวดการ์ตูนโลกของหนังสือพิมพ์โยมิวยูริชิมบุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2522             : สัมมนาการวาดภาพประกอบหนังสือเด็กของกลุ่มประเทศเอเชียและ โอเชียนเนีย 17 ประเทศของยูเนสโก ณ กรุงโตเกียว

ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานวิจัยทางศิลปะ หนังสือ และงานวิชาการด้านทัศนศิลป์

งานวิจัย

2553 – 2556   การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

2553 – 2555 นำเสนองานวิจัยผ่าน Website: Dharma- silpa และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานประกอบการเสวนา 4 ครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (พ.ศ. 2554) หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554) หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (พ.ศ. 2555) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556)

หนังสือและตำรา

2555         : สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เล่ม 37 เรื่อง หอศิลป์ หน้า 40 – 77

2555         : “MOCA BANGKOK พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ 23 มีนาคม 2555 เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการศิลปกรรมของ ไทย จากอดีตสู่ศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน จำนวน 328 หน้า

2553         : ตำรา “ทัศนศิลป์” ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เล่ม สำหรับใช้ศึกษา วิชาทัศนศิลป์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2546         : หนังสือ “หกทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยไทย พ.ศ. 2486 – 2546”

2545         : หนังสือ “สื่อประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย”

2545         : หนังสือเทคนิคสร้างสรรค์จากหนังสือชุด งานช่างศิลปกรรมและศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 140 หน้า

2539         : หนังสือ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – 8”

2539         : หนังสือ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9”

การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางทัศนศิลป์แก่สาธารณชน

การแสดงนิทรรศการเดี่ยว

2563         : การแสดงงานจิตรกรรม เพื่อแสดงความรำลึก 111 ปี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

5 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

2562         : การแสดงงานศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์” เนื่องในวาระ 65 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

16 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562

2559         : “สู่สภาวะใหม่ 2559” นิทรรศการศิลปกรรมของวิโชค มุกดามณี  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559

2559         : นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

3 – 30 มิถุนายน 2559

2556         : นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2555 ณ หอเกียรติคุณ วิทยาลัยช่างศิลป

4 – 29 มีนาคม 2556

2552         : การแสดงงาน จิตรกรรม 2552 ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  การแสดงงานเรื่อง ความบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร

2551         : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง พ.ศ. 2515 – 2551 จากวิถีไทยสู่วิถีร่วมสมัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2550         : การแสดงงานจิตรกรรม โดย วิโชค มุกดามณี ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2548         : การแสดงศิลปกรรม ความผูกพัน ณ โซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ

2547         : การแสดงผลงานศิลปกรรมของวิโชค มุกดามณี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ  กรุงเทพฯ

2546         : การแสดงศิลปกรรม สัจจะธรรมชาติ ณ เดอะสีมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ 2544      การแสดงศิลปกรรม ใบหน้าในสหัสวรรษใหม่

ณ อะโกะแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2541         : การแสดงศิลปกรรม โลกภายนอกและมุมมอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

2539         : การแสดงศิลปกรรม จักรวาล : ชีวิต : วิทยาศาสตร์  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

2538         : การแสดงศิลปกรรม ศิลปกรรมดินเผา 38 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

2536         : การแสดงศิลปกรรม สัญญาณสิ่งแวดล้อม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ

2535         : การแสดงศิลปกรรม สู่สภาวการณ์ใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  การแสดงศิลปกรรม ศิลปกรรมดินเผา

ไดอะล๊อก 1991 แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2529         : การแสดงศิลปกรรม Solo Painting Exhibition, Exhibition Hall มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การบรรยายครั้งสำคัญในฐานะศิลปิน วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะในประเทศ

2517 – ปัจจุบัน   บรรยายให้กับองค์กรและสถาบันศิลปะของรัฐและเอกชนหลายครั้ง

การบรรยายครั้งสำคัญในฐานะศิลปิน วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะในต่างประเทศและระดับนานาชาติ

2552         : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “Contemporary Art in Thailand”  และเรื่อง “Workshop and Art Exchange in Thailand” ณ Guangzhou Academy of Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน

2551         : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “The Development of Thai Contemporary Art From 1943 – 2003 และ Sculpture and Environment in Thailand ณ เมือง Goyang กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

2550         : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Contemporary Art and Thai Style ในการประชุม International Symposium on Architecture & Culture in Suvarnabhumi ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2546         : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “The Pac III of Thai – American – Vietnam” ณ หอศิลป์ Cal Poly State University, San Luis Obisbo, USA

2543         : วิทยากรบรรยายเรื่อง “Thai – American Art Exchange” ณ มหาวิทยาลัย Cal Poly State University, San Luis Obisbo, USA  2539           : ศิลปินรับเชิญบรรยายเรื่อง “Man – Relationship – Things” ณ Yokohama Museum of Art เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น  2536              : ได้รับเชิญให้เสนอบทความเรื่อง Towards the Shaping of ASEAN Visual Arts ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน ศิลปะของศิลปินอาเซียน

รางวัลเละเกียรติยศ

2562         : ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2559         : ได้รับการยกย่องจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดการแสดง เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี 2559

2556         : ได้รับการยกย่องจากวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ณ หอเกียรติคุณ

2555         : ได้รับเกียรติยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)

2554         : รางวัล World Master in Art and Culture จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2553         : รางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  2552                   : ได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2537         : รางวัล ASEAN Art Award การประกวดภาพจิตรกรรมของบริษัท  ฟิลลิป มอร์ริสกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

2535         : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (สื่อประสม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2535         : รางวัลดีเด่น ประเภท Ceramic Art การประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ

2531         : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (สื่อประสม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2531         : รางวัลดีเด่น ประเภท Ceramic Art การประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ

2530         : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมธนาคารกสิกรไทย

2529         : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2527         : รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ

2527         : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2525         : รางวัล “The Winner” ประกวดการ์ตูนนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2524         : ศิลปินรับเชิญ ในการประกวดการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของ หนังสือพิมพ์โยมิวยูริ ชิมบุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2523         : รางวัล “ACCU Prize” การประกวดภาพประกอบของ UNESCO  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2523         : รางวัลชนะเลิศ การประกวดการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ของหนังสือ พิมพ์โยมิวยูริ ชิมบุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาและทุนสร้างสรรค์

2553 – 2556         : ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในการบริหารโครงการวิจัย “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา” โดยศิลปิน 12 คน

2539 – 2540         : ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะจากมูลนิธิ Pollock – Krasner Foundation

2539                 : ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะจาก Yokohama Museum of Art

2527 – 2529         : ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นศึกษาศิลปะ Contemporary Art และ Graphic Design

ณ มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120