วิญญู ชัยพงษ์

จิตรกรรม

Tel: 0813773937

E-Mail: Winyoochai@Gmail.com

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ปัจจุบัน ประกอบอาชีพ ศิลปินอิสระ

ประวัติการแสดงงาน

ร่วมแสดงงานกับกลุ่ม ศิลปินอิสระ 96

ร่วมแสดงงานกับกลุ่ม ศิลปินอิสระพัทยา

ร่วมแสดงงานกับมูลนิธิธารศิลป์

ประวัติการทำงานที่ภาคภูมิใจ

เขียนภาพตกแต่งโรงแรมในทอนบุรี บีชรีสอร์ท

เขียนภาพตกแต่งโรงแรม โคซี่ พัทยา

Renovate โรงแรมแชงกรีล่า

เขียนฉากในพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุรินทร์

เขียนฉากในพิพิธภัณฑ์ จังหวัดราชบุรี

เขียนฉากในพิพิธภัณฑ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขียนฉากในพิพิธภัณฑ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนโดม บ้านสุขาวดี บางละมุง ชลบุรี

เขียนโดม บ้านคุณธนินท์ เจียรวนนท์

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120