พนิดา ภู่งามดี

ที่อยู่  :  หมู่บ้านวิสต้าวิลล์ เลขที่ 55/274 หมู่ 9 ถนนลำลูกกา คลอง 3
ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

หมายเลขติดต่อ  : ที่ทำงาน : 02-2804085 ต่อ 6469 ที่บ้าน : 02-1931720
มือถือ
: 087-5855444

 E-mail Address  :  pani28@yahoo.com,

ประวัติการศึกษา  :    

พ.ศ.  2528-2532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

พ.ศ.  2538-2540  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์(พบ.ม.)  เอกองค์การและการจัดการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  กรุงเทพฯ

พ.ศ.  2546-2548 การจัดการมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการรัฐกิจ ภาคภาษาอังกฤษ

  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.)
 (Master of Management in Public Sector Management (International Program),
College of Management,  Mahidol University)

งานเผยแพร่บทความ

บทความวิชาการเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแบบฉบับของศูนย์การเรียนรู้เพื่อมนุษยชาติและ

ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Human Resource Development Journal, Ramkhamhaeng University Thailand) ปีที่ 7 พ.ศ. 2554  หน้า 96-116

(เผยแพร่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555)

ประวัติผลงานสะสม

ผลงานชื่อ MIDNIGHT FLOWERS สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 15 x20 ซม. ปี พ.ศ. 2554 
ผู้สะสม
Prof. BOOJIE ประเทศ Ireland

ผลงานชื่อ RAINBOW FLOWERS สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 20 x 20 ซม. ปี พ.ศ. 2554 
ผู้สะสม
Prof. TONY IBOUGARD ประเทศ Sweden

ผลงานชื่อ WOMEN IN RED สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ ขนาด 40 x40 ซม. ปี พ.ศ. 2555
ผู้สะสม ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประเทศไทย

ประวัติการแสดงผลงาน

  • ร่วมแสดงงาน ศิลปกรรมในโครงการ “งานศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ (บริจาคผลงานศิลปะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
  • โรคมะเร็งที่ยากไร้ ART Helps Beat CANCER) นำเสนอผลงานทางเฟสบุ๊คลิ้งค์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เดือนมกราคม ปี 2557
  • การแสดงผลงานจิตรกรรมชุด “เธอคิดอย่างนั้น…ฉันคิดอย่างนี้” โดย สกนธ์ ภู่งามดี และพนิดา ภู่งามดี ณ THE MEETING ROOM ART CAFE ถ.เจริญราษฎร์ (ตรงข้ามวัดเกตุ)  จังหวัดระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2559 แนวความคิดในการสร้างผลงานจิตรกรรมชุด “เธอคิดอย่างนั้น…ฉันคิดอย่างนี้ คือ “ความสวยงามของธรรมชาติรอบบ้าน เป็นแรงดลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม”
  • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ ๙ ตามรอยพ่อ ๑๐๐ วัน ๑๐๐๐ ชิ้น” ในเดือนมกราคม 2560 ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “นิทรรศการภาพเขียน สร้างสรรค์ศิลป์ สู่แสงสว่าง Paint for the Brightest Light ครั้งที่ 4” โดยร่วมการเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
    พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การต้าพารากอน ชั้น 2 Life Style Hall

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120