ปรีชา เถาทอง

เกิด : 27 เมษายน 2491

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2552

การศึกษา :

– ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการ :

2514 – รางวัลชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมของสำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน

2514 – 2526 – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20,21,22,23,24,25,26,28,29,30 2516

– รางวัลจากการออกแบบแสตมป์จากการไปรษณีย์ฯ

– รางวัลเหรียญเงินประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 2517

– รางวัลเหรียญทองแดงประเภทศิลปะร่วมสมัย จากจิตรกรรมบัวหลวง

2517 – 2518 – รางวัลเหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

2519 – รางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จาก Metropolitan Bank Art Exhibition

2520 – 2541 – นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1-15

2521 – รางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24

– รางวัลเหรียญทองแดงประเภทศิลปะร่วมสมัย จากจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3

2522 – รางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จาการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

– ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

– รางวัลที่1 จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1

– นิทรรศการเดี่ยวที่หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ

2522 – 2528 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2522-2528

2523 – งานศิลปกรรมเนื่องในวาระเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป

– นิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

– นิทรรศการเดี่ยวที่โรงแรมเพรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

2524 – นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งอาเซียน ปี 2523 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

– นิทรรศการ Thai Form Thai Image 1969-1999 ณ The Gallery West กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

และที่หอศิลปสถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

– นิทรรศการเดี่ยวที่โรงแรมธารา กรุงเทพฯ

2525 – รางวัลชนะเลิศการออกแบบปฏิทินยอดเยี่ยมประเภทเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

– แสดงงานเดี่ยว ณ โรงแรมธารา กรุงเทพฯ

– แสดงงานเดี่ยวที่ West Gallery โตเกียว ญี่ปุ่น และราชภัฏสวนดุสิต

2527 – รางวัลที่ 3 จากการออกแบบอนุสาวรีย์ 700 ปีลายสือไทย

– รางวัลที่1 จากโครงการจิตรกรรมฝาผนังธนาคารแห่งประเทศไทย

– นิทรรศการงานกระดาษโดยศิลปิน 20 คน

– Thai Art Exhibition ที่ประเทศฮ่องกง

– จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1

2528 – จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 2

2529 – นิทรรศการ Contemporary Graphic Arts From Thailand ประเทศเยอรมัน

2530 – Contemporary Art Exhibition of Thailand ที่ประเทศเยอรมัน

– นิทรรศการภาพพิมพ์ของ 5 ศิลปินไทย ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น

2531 – นิทรรศการกลุ่มศิลปินภาพพิมพ์ทั่วประเทศเยอรมัน

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทยประจำปี พ.ศ. 2531

2532 – นิทรรศการกลุ่มศิลปินไทยร่วมสมัยที่ประเทศฝรั่งเศส

2533 – นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนทั่วประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย

– นิทรรศการเดี่ยวที่หอประชุมรัชมังคลาภิเษก เมืองเชียงใหม่

2534 – รางวัลที่1 การออกแบบแสตมป์ของ Anit TB Association of Thailand

– นิทรรศการ Art Motif 16 ที่ธนิยะพลาซ่า กรุงเทพฯ 2535

– รางวัลที่ 1 โครงการจิตรกรรมฝาผนังของรัฐบาลไทยสำหรับอาคารสหประชาชาติ

2536  – ได้รับเลือกให้ออกแบบจิตรกรรมฝาผนังในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ไทย” ณอนุสรณ์ สถานแห่งชาติ

2537 – รางวัลที่ 1 โครงการจิตรกรรมฝาผนังสำหรับอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่

2538 – ร่วมเขียนภาพประกอบสำหรับพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “พระมหาชนก”

– นิทรรศการ Contemporary Thai Works on Paper ที่ Thai Art Gallery at the Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา

– นิทรรศการภาพพิมพ์ของ 5 ศิลปินไทย ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น

2540 – ออกแบบจิตรกรรมฝาผนัง “โครงการออกแบบจิตรกรรมฝาผนังวัดโสธรวราราม ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

– นิทรรศการ Art Festival Contemporary for the king Rama 9

– The Exhibition “From Itary” ที่กรุงเทพฯ

2541 – ออกแบบจิตรกรรมฝาผนัง“โครงการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปกรรม ประดับตกแต่ง

ณ พระอุโบสถวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”

– นิทรรศการศิลปกรรมของกลุ่มหก ครั้งที่ 4

– Felicien Rops International Engraving Exhibition ที่ Les Amis Du Musee Rops ประเทศเบลเยี่ยม

– นิทรรศการกรุงเทพเมืองฟ้าอมร

2542 – The 3rd Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints ที่ Central Gallery ประเทศมาเลเซีย

2547 – 2548 – แสดงงานเดี่ยวโครงการ “จากแสงเงา สู่ป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ” ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี อุบลราชธานี และเชียงใหม่

รางวัล/เกียรติยศ :

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23, 24, 25

– รางวัลยอดเยี่ยมจากนิทรรศการหอศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจตรกรรมร่วมสมัย นิทรรสการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3

– รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1

– ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม

– รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนังจากธนาคารสงเคราะห์ ในโครงการศิลปินอาเซียนร่วมสมัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120