ประเทือง เอมเจริญ

จิตรกรรม

เกิด :  9 ตุลาคม  2478

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2548

การศึกษา :

2490 –  ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสุทธาราม สำเหร่ ธนบุรี

2539 – ปริญญากิติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก

2541 – ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2545 – ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การทำงาน :

2505 – ห้องปฏิบัติงานศิลปะ วงเวียนใหญ่ คลองสาน กรุงเทพฯ

รางวัลและเกียรติคุณ :

2510 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม

2511 –  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม

–  รางวัลการประกวด องค์การโทรศัพท์สากล ไอทีที

2517 –  รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ปรเภทจิตรกรรม

2519 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

2538 – โล่เกียรติคุณบริจาคช่วยปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปะวัตถุ

2539 – รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สำนักงานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2541 – โล่ขอบพระคุณในโอกาศให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม “วาดวิถีไทย” Phonelink

2542 – โล่เกียรติคุณในการอนุเคราะห์ภาพเขียนเพื่อจัดพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่

– คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๔๓ โล่เกียรติคุณในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานแสงสีสร้างสรรค์

ทบวงมหาวิทยาลัย

2544 –  ประกาศเกียรติคุณด้านจิตรกรรม พิพิธภัณฑ์ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120