บุญยิ่ง เอมเจริญ

จิตรกรรม

เกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2489

ที่อยู่ : 48/1 หมู่ 7 ต. บางแคเหนือ อ.ภาษีเจริญ กทม. 10160

การศึกษา : โรงเรียนวิสุทธิกษัตตรี สมุทรปราการ

นิทรรศการกลุ่ม

2513

– ร่วมแสดงงานกลุ่มธรรม ครั้งที่ 1 คลองเตย

2514

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 72 มเหสักข์อาเขต

2515

– การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21

2522

– ศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินไทย 9 คน ชินโนแกลเลอรี่ สหรัฐเอมริกา

2526

– การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง พ.ศ.2475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– นิทรรศการกลุ่มธรรมครั้งที่ 4 สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพ

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยทิสโก้ ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ

2527

– การแสดง 2 ศิลปินในชุด “จิตวิญญาณและอารมณ์” วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

– นิทรรศการกลุ่มธรรม ครั้งที่ 5 หอศิลปพีระศรี กรุงเทพฯ 2528

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยชมรมหมู่บ้านศิลปินไทย โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

2529

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินสตรนานาชาติ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

– การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยทิสโก้ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ

– ภาพพิมพ์นานาชาติ พ.ศ. 2529 เบอร์ลิน เยอรมนีตะวันออก

– การแสดงกลุ่มแกลเลอรี่ 20

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120