ธงชัย รักปทุม

จิตรกรรมและสื่อผสม

เกิด 3 มิถุนายน  2484  ปทุมธานี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2553

การศึกษา  ศิลปบัณฑิต      จิตรกรรม ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง  สถาบันวิจิตรศิลป์โรม  อิตาลี

ปัจจุบัน      ศิลปินอิสระ

อดีต   ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์

อธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประธานกรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การแสดงศิลปกรรมภายในประเทศ

2502  ร่วมแสดงงงานศิลปะโรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ

2503 ร่วมแสดงงานสิลปะโรงเรียนเพราะช่าง  กรุงเทพฯ

2504 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ

2506 ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  กรุงเทพฯ

2507 ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  กรุงเทพฯ

2508 ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  กรุงเทพ ฯ

2508 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 16  กรุงเทพฯ

2509 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17  กรุงเทพฯ

2510 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 18  กรุงเทพฯ

2511 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19  กรุงเทพฯ

2512 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20  กรุงเทพฯ

2513 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21  กรุงเทพฯ

2517 ร่วมแสดงศิลปะร่วมสมัยของบริษัท ทิสโก้ กรุงเทพฯ

2521 การแสดงศิลปกรรมเทิดทูนสมเด็จย่า  ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล

2522 – 2528 ร่วมแสดงศิลปกรรมการกุศลและรับเชิญในการแสดงศิลปะของเอกชนและราชการจำนวนมากใน             กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

2529 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ ครั้งที่ 1 โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรับเชิญของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ทิสโก้ จำกัด

2532 ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 4 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน                                               ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2533 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ ครั้งที่ 2 โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

2535 ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 25 ปี เสี้ยวศตวรรษ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

2537 ร่วมแสดงนิทรรศการมหกรรมสีน้ำ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

2538 นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์ ครั้งที่ 1 ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ                                         หอศิลป์ฯ กรุงเทพฯ

2539 นิทรรศการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

ณ ห้องแสดงงานศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

2539 นิทรรศการศิลปะ The Exhibition from  Italy  ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  หอศิลป์ กรุงเทพฯ

2540 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ ครั้งที่ 3 โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

2541 นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยศิลปศึกษา – ช่างศิลป์ ครั้งที่ 3 โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

2541 มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเชีย เอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่ 13 กรุงเทพเมืองฟ้าอมร  กรุงเทพฯ

2542 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล             เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5 ธันวาคม 2542   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์  กรุงเทพฯ

2544 นิทรรศการศิลปกรรมสานฝันงานศิลป์ 2  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

2544 นิทรรศการศิลปกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ถิ่นย่าโม  นิทรรศการสัญจร  ณ กรุงเทพมหานคร /นครราชสีมา               และเมืองหลักในภูมิภาค

2546 นิทรรศการศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต  กระบี่  พังงา ณ ชั้น 4 เดอะสีมลม แกลเลอลเรีย กรุงเทพฯ

นิทรรศการ ศิลปกรรมด้วยรักและศรัทธา  อาจารย์สวัสดิ  ตันติสุข   ณ ศูนย์สังคีตศิลป์                                              ธนาคารกรุงเทพฯ    จำกัด    (มหาชน )  สาขาสะพานผ่านฟ้า

นิทรรศการศิลปกรรมหัวข้อ “ ความสุข ” วันศิลป์  พีระศรี  ณ หอศิลป์  มหาศิลปากร  วังท่าพระ                                ถนนหน้าพระลาน    กรุงเทพฯ

2547 5 ทศวรรษ  มหกรรมศิลปศึกษา – ช่างศิลป   ณ  ชั้น 4  เดอะสีลม  แกลเลอรี่   กรุงเทพฯ

2548 นิทรรศการศิลปกรรมวิจิตรดุริยางค์   ณ วิทยาลัยดุริยางค์  มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการศิลปกรรมคิดถึงสมเด็จย่า  ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ                                ถนนราชดำเนินกลาง  กรุงเทพฯ

2549 นิทรรศการศิลปกรรม  ธารศิลป์รินไหล  ร้อยศิลปินไทย  รินน้ำใจให้ผู้พิการ                                                               ณ  ศูนย์การค้าธนิยะพลาซ่า  ถนนสีลม

นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ                ครบ  60 ปี   ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค  เมืองทอง ธานี

2549 “ MIND ”  2006  ในงานศิลปะกับวิถี ชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง                                                                ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    พระบรมราชินีนาถ  ถนนราชดำเนินกลาง  กรุงเทพฯ

นิทรรศการ  จิตรกรรมสีน้ำ 60 ปีเพื่อพ่อ  ชั้น 2 สยามพารากอน  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมครบรอบ 1 ปี  สึนามิ  ณ  โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี  กรุงเทพฯ

2550 มหกรรมศิลปะศิลปินเอก เทิดไท้ 80 พรรษา องค์ราชันย์   ณ  ลานน้ำพุ ชั้น 1                                                           ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  กรุงเทพฯ

นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติญพระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่  ณ  ชั้น 4                                                               หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง  กรุงเทพฯ

การแสดงศิลปกรรมระหว่างประเทศ

2512   International  Exhibition  of Printing ,Cannes ,France

2513   International  Exhibition  of  Graphic ,Capri,Italy

2514  Thai Art  Exhibition,Copenhagen,Denmark

2515  International  Biennial  Exhibition of Art,Sao  Paulo,Brazil

2518  International  Exhibition of  Painting , Rome,Italy

2519  International  Exhibition of Graphic  Art,Rome ,Italy

2524 – 2527  ASEAN Exhibition  of painting  and Photography ,Asean  Countris:Malaysia,Singpore,Philippine,Indonesia,Brunei  Darussalam and Thailand

2526 International  Asian  Exhibition  of  Art,Bangkaladesh

2529 Thai – German  contemporary  Graphic  Art BKK- Mannheim,Heidellberg,Bonn,west  Germany

2541 The Exhibition “ From  Italy ”

2548 Thai  Art Exhibition At  Art  Gallery of  The  Capital  Library,Beijing

รางวัล-ทุน

ได้รับรางวัลที่ 1 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง  ปี พ.ศ. 2502

ได้รับรางวัลที่ 2 วาดเส้น และรางวัลที่ 3 จิตรกรรมการประกวดศิลปกรรมในโรงเรียนเพาะช่าง ปี พ.ศ. 2503

ได้รับรางวัลที่ 1 ประติมากรรม การประกวดศิลปกรรมของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2506

ได้รับรางวัลที่ 3 จิตรกรรม การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2507

ได้รับรางวัลที่ 3 การพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ของสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2507

ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง  ประเภทจิตรกรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16  ปี พ.ศ.2508

ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง  ประเภทจิตรกรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17  ปี พ.ศ.2509

ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ.2510

ได้รับรางวัลเกีนรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ปี พ.ศ. 2511

ได้รับทุนการศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2505-2508

ได้รับทุนการศึกษาศิลปะจากรัฐบาลประเทศอิตาลี ปี พ.ศ.2517-2520

เกียรติคุณที่ได้รับ

กรรมการตัดสินการคัดเลือก  และตัดสินผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรม  ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  ( ปตถ .)

กรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียน ของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์  จำกัด ( มหาชน )

กรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียนเด็กศิลปินมิรินดา  ของบริษัทเสริมสุข  จำกัด ( มหาชน )

กรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียนของ ธนาคารไทยพานิชย์  จำกัด ( มหาชน )

กรรมการตัดสินการประกวดภาพจิตรกรรมบัวหลวง ของธนาคารกรุงเทพฯ

กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ของบริษัทพานาโซนิค

กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเยาวชน  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ของ บริษัท CTI

ประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาพเขียนระดับเยาวชน ของบริษัทโตชิบา ( ประเทศไทย )  จำกัด

ประธานกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาด ของกรมตำรวจ โครงการ “ ไร้สารเสพติดชีวิตสดใส ”

กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร

ประธานกรรมการตัดสินการแระกวดเขียนภาพหัวข้อ “ เรารักในหลวง ” ร่วมฉลองการครองราชย์ครบ 60 ปี

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของบริษัท EKKo  จำกัด

ประธานกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพศิลปะนักเรียนไทย ปั 2537 , 2538  จัดโดย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ

ในประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการ  การประถมศึกษาแห่งชาติ ( ส.ป.ช. ) และโรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์โซด์

กรรมการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเยวชนของสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับเกียรติเป็น   อนุกรรมการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ได้รับเกียรติยกย่องเป็นนักบริหารดีเด่น ประจำปี 2541 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ได้รับเกียรติยกย่องเป็นนักบริหารดีเด่น  โครงการนำศิลปะสู่สถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2537

ได้รับเกียรติบัตร Asian  Watercolure ’95 Bangkok 10 Exhibition of The Asian  Watercolors   Consideration  Invited  Artists  From Thailland  From  the Fine Arts Department, ministry  of  Education,Thailand

ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ  ครูผู้ปฏิบัตรงาน  มัผลงานดีเด่น ( ชมเชย ) จาดคุรุสภา “ ในวันครู 16 มกราคม 2542 ”

ได้รับเกียรติเป็นกรรมการอนุรักษ์ และบูรณะภาพเขียนฝาผนังวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวัง

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓

แสดงผลงานเดี่ยว

2551 นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลัง 2502 – 2551 ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์  กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120