จรูญ บุญสวน

จิตรกรรม

เกิด    21  มกราคม 2481  สิงห์บุรี

การศึกษา  ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่    33/2  หมู่ 10   ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-510739, 081-9506919

การแสดงผลงาน

2504-2508            แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ

2519-2528            แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด

2521-2528            แสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด

รางวัลที่ได้รับ

2525      รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง  ประเภทจิตรกรรม

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 28

2527      รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3  เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 30

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวงประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8

รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2527

2528     รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 9

รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2528

2553     รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ประจำปีพุทธศักราช 2553    จาก กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2554     รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน คนท้องถิ่นเมืองลำพูน ประจำปี 2554 สาขาทัศนศิลป์

จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120