กมล ทัศนาญชลี

จิตรกรรมและสื่อผสม

เกิด : 17 มกราคม 2487

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  (จิตรกรรมและสื่อผสม)  พุทธศักราช 2540

การศึกษา :

2507 – โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ

2512 – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

2520 – ศิลปมหาบัณฑิต Otis Art Institute of Los Angel สหรัฐอเมริกา

นิทรรศการเดี่ยว :

2509 – 2515 – นิทรรศการเดี่ยว บางกะปิ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ

2533 – “Twenty Years of Art in the USA.1970-1990” หอศิลป แห่งชาติ

2554 – “67 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินสองซีกโลก – สัญจรสู่เชียงใหม่” หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการกลุ่ม :

2522 – นิทรรศการแสดงศิลป ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

2523 – “Ten Years of Art in the U.S.A. 1970-1990” หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2524 – “นิทรรศการจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายอาเซียน” ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

2526 – “นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัยจากประเทศไทย” หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ

2529 – “Nangyai 3 Wall” Sculpture Gallery West ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา

2530 – “Asia-American Art in Los Angeles” แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

2547 – “ศิลปนามธรรม-กึ่งนามธรรม” หอศิลป์ริมน่าน น่าน

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120