จรูญ บุญสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

เกิด    21  มกราคม 2481  สิงห์บุรี

การศึกษา  ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่    33/2  หมู่ 10   ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมือง   จังหวัดลำพูน  51000

โทรศัพท์ 053-510739, 081-9506919

 

การแสดงผลงาน

2504-2508            แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ

2519-2528            แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด

2521-2528            แสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด

 

รางวัลที่ได้รับ

2525      รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง  ประเภทจิตรกรรม

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 28

2527      รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3  เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ 30

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวงประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8

รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2527

2528     รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 9

รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2528

2553     รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ประจำปีพุทธศักราช 2553    จาก กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2554     รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน คนท้องถิ่นเมืองลำพูน ประจำปี 2554 สาขาทัศนศิลป์

จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน