อุณรุท กสิกรกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปีเกิด 2 May 1971
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรี ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โท ศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ศิลปินอิสระ  
ที่ทำงาน ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่ 43/19 หมุ่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 081-915-2902 โทรสาร
   
การแสดงงานครั้งสำคัญ
– 2551 นิทรรศการ “ศิลปะไร้กำแพง”(No Wall:Art and Friendship) ณ โรงพิมพ์คุรุสภา(เดิม) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
– 2552 นิทรรศการ “จิตรกรรมสำนึกต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม” หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
– 2553 นิทรรศการ “พิมพ์จากอดีตริมขอบอาณาจักรสุโขทัย” ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่

รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ

– 2531 รางวัลชมเชย Esso Standard Thailand