ศิลป์..จิตรกรรม

 

 

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ ศิลป์..จิตรกรรม ซึ่งจัดแสดงโดยกลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติโดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณะบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด   ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 30 สิงหาคม  2561