สุชาติ วงศ์ทอง

จิตรกรรม

เกิด       9 ธันวาคม 2510 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่     54/104 ม. 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทร  089 482 3213

Email : virasakmon@gmail.com

ประวัติการศึกษา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ศิลปศาสตร์บัณฑิต นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สถานที่ทำงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 -ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบชำนาญ

ประวัติการร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม

2544    นิทรรศการเนื่องในโอกาสครบ 120 ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ณ วังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย

2545 – 2553       นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมมณเฑียร ครั้งที่ 7,8, 9, 11, 13,14

2548    นิทรรศการภาพจิตรกรรม ”60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล”  เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ                                                   ครบ 60 พรรษา บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2550    จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา                                                      ธนาคารกสิกรไทย

2551 – 2555       นิทรรศการ กลุ่มหอไตร ครั้งที่ 1,2,3 ที่หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า

2554     จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ธนาคารกสิกรไทย

2554     จิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วุฒิสภา

2555     ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

2555     นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ โดย ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ( ศิลปินรับเชิญ )

2556     งานกลุ่ม   Art to Learn สัญจร ที่ จังหวัดพิษณุโลก และที่ จังหวัดเลย

งานกลุ่มคลับหน้าพระลาน หัวข้อ ศิลปไทยไปอาเซี่ยน และ คลับหน้าพระลานช่วยเหลือศิลปิน

งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 หอศิลป์สิริกิติ์ ผ่านฟ้า

2557     นิทรรศการ ” 77 ศิลปิน ฉลอง 7 ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ”

งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

2558     นิทรรศการ กลุ่มหอไตร ครั้งที่ 4 ที่ ที่หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า

นิทรรศการ  “รอยชีวิต”  ที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ และ สัญจรที่หอศิลป์ นิดจะศิลป์แกลอรี่ ภูเก็ต

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ของปวงชนชาวไทย” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดือน ตุลาคม

งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 หอศิลป์สิริกิติ์ ผ่านฟ้าเดือน พฤษจิกายน

งานเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระเทพฯ ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่หอศิลป ราชดำเนิน

2559      งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย9

2560     งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 10

2561      งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 11

2562     งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 12

2563     งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 13

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120