ศุภวัตร ทองละมุล

จิตรกรรม

เกิด   2510

ที่อยู่  192  หมู่ 5  บ้านพระนอน  ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

โทร : 089 -855 7214

E-mail : thonglamul @hotmail.com

การศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

อาชีพ        ศิลปินอิสระ

การแสดงงานเดี่ยว

2545  นิทรรศการจิตรกรรม “ แสงแห่งศรัทธา ”  ณ กองดีแกลเลอรี่  จังหวัดเชียงใหม่

2548 นิทรรศการจิตรกรรม “ แสงแห่งศรัทธา ”  ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

2548 นิทรรศการจิตรกรรม “ 9 ปี สู่แสงแห่งศรัทธา ” ณ  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

2548 นิทรรศการจิตรกรรม “ แสงแห่งศรัทธา …ศรัทธาแห่งแสง ” ณ ปาณิศาแกลเลอรี่  จังหวัดเชียงใหม่

2549 นิทรรศการจิตรกรรม “ แสงแห่งศรัทธา ล้านนา ล้านช้าง ”  ณ ดาราเทวีแกลเลอรี่

โรงแรมแมนดาริน  โอเรียนเต็ล    ดาราเทวี  จังหวัดเชียงใหม่

2550 นิทรรศการจิตรกรรม “ แสงแห่งศรัทธา .. ล้านนา  ล้านช้าง ”

ณ  หอศิลป์จามจุรี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      กรุงเทพฯ

2551 นิทรรศการจิตรกรรม ” ศุภวัตร  ทองละมุล 23  ปี ในงานจิตรกรรม ”  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์  กรุงเทพฯ

รางวัลเกียรติยศ 

2529  รางวัลวาดเส้นคนเหมือน  ระดับภาค

รางวัลวาดเส้นคนเหมือน  การแข่งขันทักษะกรมอาชีวศึกษา

2532  ได้รับคัดเลือกโครงการศิลปะดีเด่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535  ได้รับทุนจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540  ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  จากการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 2540  กรุงเทพฯ

ได้รับรางวัล ที่ 3  เหรียญทองแดงบัวหลวงจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง  ครั้งที่ 21 พ.ศ.2540

ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย  โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  กรุงเทพฯ

2541  ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  จากการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  2541  กรุงเทพฯ

2546  ได้รับรางวัลจิตรกรรม “ เชียงใหม่เมืองน่าอยู่ ”  โดยเทศบาลนครเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

2548  ถวายภาพผลงานจิตรกรรม “  แสงแห่งศรัทธา ”  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแสดงผลงานศิลปะครั้งสำคัญ

2528  นิทรรศการศิลปะกลุ่มทะงาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

2532  นิทรรศการศิลปกรรมรุ่นเยาว์  วันศิลป์  พีระศรี  ครั้งที่ 6 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

2533  นิทรรศการศิลปกรรมทัศนศิลป์  ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “ หวลรำลึกสีชัง ”  ริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปะคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในงานจุฬาวิชาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

นิทรรศการวาดเส้น  ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “ คืนหนึ่งในแวร์ซายส์ ”  โรงแรมแชงการีล่า  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมศิษย์เก่า  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการศิลปะเยาวชนร่วมสมัย  ณ เมืองบูซาน  ประเทศเกาหลี

นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มจามจุรี   ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย  ณ แลนด์มาร์คพลาซ่า  กรุงเทพ ฯ

2535 นิทรรศการศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ”  ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการศิลปกรรม ป.ต.ท.  ณ  หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

นิทรรศการ PRE – SENIOR PROJECT  92 ณ  ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

2536 นิทรรศการกลุ่มจามจุรี  กับสมาคมสร้างสรรค์ไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล  ถ.วิทยุ  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์  ณ  โรงแรมมณเฑียร  กรุงเทพฯ

2537  นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยระลึกถึง สุเชาว์  ศิษย์คเณศ  ณ อาร์ตฟอรั่มแกลเลอรี่กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปะ  อุปมาว่าเป็นเช่นนั้น  ณ บริติช เคาน์ซิล  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปะ “ สิบหกอารมณ์  สิบหกศิลปิน ” ณ  เซนต์มาติน  อาร์ตแกลเลอรี่

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ( เอแบค)  กรุงเทพฯ

2538 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมฉลอง 700 ปี เชียงใหม่  ร่วมในศิลปินล้านนา

ณ  หอศิลปะกาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่

2539 ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

จิตรกรรมบัวหลวง  ครั้งที่ 20  ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า  ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปะ มินิอาร์ต  ณ ศูนย์ส่งออกภาคเหนือ  จ.เชียงใหม่

2540  นิทรรศการศิลปกรรม ร่วมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี  ณ ศูนย์ส่งออกภาคเหนือ จ .เชียงใหม่

ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

จิตรกรรมบัวหลวง  ครั้งที่ 21 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า  ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2540  ณ  ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปะ เบลล์วิลล่า  รีสอร์ท  จ.เชียงใหม่

2541  CONTEMPORARY  ART  AMAZING  THAILAND  ,CHIAGMAI

ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

ART  EXHIBITION 227/1 GROUP  ณ  เบลล์  วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

303 OPEN  SPACE   กรุงเทพฯ

ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ณ หอสิลป์แห่งชาติ  ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

2542  ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ณ หอสิลป์แห่งชาติ  ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินภาคเหนือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

ศิลปกรรม คืนปัญญาสู่มาตุภูมิ  เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา   ณ  หอศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

2543  ศิลปินรับเชิญกลุ่ม ORDINARIES 4 หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

2544  ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ณ หอสิลป์แห่งชาติ  ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง  ครั้งที่ 25  ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ ฯ  กรุงเทพฯ

2545  นิทรรศการ  “ ต๋ามฮีต  โตยฮอย สล่าเมือง “  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  จ.เชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะ  ศิษย์เก่าจุฬาฯ  ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น7  หอศิลปวิทยนิทรรศน์  สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

2546  นิทรรศการศิลปกรรม  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่

นิทรรศการ  “ ต๋ามฮีต  โตยฮอย สล่าเมือง “  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     จ.เชียงใหม่

นิทรรศการศิลปกรรม  ณ สถาบันราชภัฎเลย จ.เลย

นิทรรศการศิลปกรรม อารมณ์  คือเพื่อน  ณ  อาเตอลิเยร์แกลเลอรี่  กรุงเทพฯ

นิทรรศการทัศนศิลป์  ณ แม่สายแกลเลอรี่  จ.เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรม  แต้มสีเติมฝันแบ่งปันผู้พิการ  มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  กรุงเทพ ฯ

นิทรรศการศิลปกรรม  พลังความศรัทธา  ณ  หอนิทรรศการ  ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                      จ.เชียงใหม่

ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย  ณ หอศิลป์แห่งชาติ  ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม พลังความศรัทธา  ณ  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                            กรุงเทพฯ

2547  นิทรรศการศิลปรรม  “ ฮ้อยเส้น  ฮอมสี  “  ปาณิศาแกลเลอรี่ จ. เชียงใหม่

นิทรรศการศิลปกรรม “ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์  ”  ณ ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง                  จ.เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรม “ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์  ”  ณ หอศิลป์แห่งชาติ ถ.เจ้าฟ้า  กรุงเทพฯ

นิทรรศการ  “ ต๋ามฮีต  โตยฮอย สล่าเมือง “  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    จ.เชียงใหม่

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

ในวโรกาสทรงพระเจริญ

พระชนมมายุครบ 72 พรรษา  จัดแสดงในวันศิลป์  พีระศรี  ประจำปี 2547 เรื่อง แผ่นดิน ภูเขา แม่น้ำ ทะเล              และท้องฟ้า  ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมฮอมปอยสล่าเมืองบ้านไม้คำ จ.เชียงใหม่

นิทรรศการศิลปกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ณ  โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ

2548 นิทรรศการ  “ ต๋ามฮีต  โตยฮอย สล่าเมือง “  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    จ.เชียงใหม่

นิทรรศการศิลปกรรมเสริมสวยในสวนศิลป์    ณ   สวนศิลป์เรืองตะวัน จ. เชียงใหม่

2549  นิทรรศการจิตรกรรม  กลุ่มจามจุรี  ณ หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

นิทรรศการจิตรกรรม กลุ่มจามจุรี  ณ แกรนด์ฮอล์  ริเวอร์ซิตี้  กรุงเทพฯ

2550  นิทรรศการศิลปะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

นิทรรศการจิตรกรรม “ แสงแห่งศรัทธา ล้านนา ล้านช้าง ” ณ  หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 กรุงเทพฯ

2551  นิทรรศการศิลปะ โดยภาควิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปะกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ  อาคารจตุรัสจามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ

Some of Works

หอศิลป์ เซเว่น รังสรรค์ 119  อาคารธาราสาทร ชั้น 1  ซ.สาทร 5  ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120