วีระศักดิ์ มนต์แก้ว

 

 

 

 

 

 

 

เกิด       9 ธันวาคม 2510 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่     54/104 ม. 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทร  089 482 3213

Email : virasakmon@gmail.com

ประวัติการศึกษา  ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ศิลปศาสตร์บัณฑิต นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สถานที่ทำงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 -ปัจจุบัน

ปัจจุบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบชำนาญ

ประวัติการร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม

2544    นิทรรศการเนื่องในโอกาสครบ 120 ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ณ วังบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย

2545 – 2553       นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงแรมมณเฑียร ครั้งที่ 7,8, 9, 11, 13,14

2548    นิทรรศการภาพจิตรกรรม ”60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล”  เนื่องในโอกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ                                                   ครบ 60 พรรษา บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2550    จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา                                                      ธนาคารกสิกรไทย

2551 – 2555       นิทรรศการ กลุ่มหอไตร ครั้งที่ 1,2,3 ที่หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า

2554     จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ธนาคารกสิกรไทย

2554     จิตรกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วุฒิสภา

2555     ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

2555     นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ โดย ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ( ศิลปินรับเชิญ )

2556     งานกลุ่ม   Art to Learn สัญจร ที่ จังหวัดพิษณุโลก และที่ จังหวัดเลย

งานกลุ่มคลับหน้าพระลาน หัวข้อ ศิลปไทยไปอาเซี่ยน และ คลับหน้าพระลานช่วยเหลือศิลปิน

งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 หอศิลป์สิริกิติ์ ผ่านฟ้า

2557     นิทรรศการ ” 77 ศิลปิน ฉลอง 7 ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ”

งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

2558     นิทรรศการ กลุ่มหอไตร ครั้งที่ 4 ที่ ที่หอศิลป์แห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า

นิทรรศการ  “รอยชีวิต”  ที่หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ และ สัญจรที่หอศิลป์ นิดจะศิลป์แกลอรี่ ภูเก็ต

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ของปวงชนชาวไทย” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดือน ตุลาคม

งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 หอศิลป์สิริกิติ์ ผ่านฟ้าเดือน พฤษจิกายน

งานเทิดพระเกีรยติสมเด็จพระเทพฯ ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่หอศิลป ราชดำเนิน

2559      งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย9

2560     งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 10

2561      งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 11

2562     งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 12

2563     งานสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย 13