ผลงานศิลป์ 60

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561  หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “ ผลงานศิลป์ 60 ” ซึ่งเป็นการผลงานของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการสร้างสรรค์ศิลปะตามความถนัดของศิลปินแต่ละท่าน    อาทิ  ภาพวาดจิตรกรรมคนเหมือน   ภาพดอกไม้    ศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย  ศิลปะภาพถ่ายแบบสร้างมุมมองใหม่  ศิลปะสื่อผสม   ฯ  และในงานนี้ได้รับเกียรติโดย ดร .ดาริกา  ลัทธิพิพัฒน์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่  3 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2561