ผลงานศิลป์ปี58

นิทรรศการ ” ผลงานศิลป์ปี 58 ”

โดย : คณาจารย์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์  มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดนิทรรศการในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น.

ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2559