paint day

 

 

ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้จัดแสดงานนิทรรศการ Paint Day  โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งได้รับเกียรติโดย คุณนวลลออ   ปิ่นทอง   นายกสมาคมทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี  นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์