นิทรรศการ ” COLOR JUICE “

ในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ” Color  Juice ”

โดย..นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งนี้ได้รับเกียรติโดย คุณวรายุ   ประทีปเสน   กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร  จำกัด ( มหาชน)

เป็นประธานในพิธี  ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2559

000 00 0000 2 6 8 3 4 9 10 5 12