นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา

เนื่องในวโรกาสที่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  นับเป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๘ พรรษา ในนามคณะผู้จัดงานนิทรรศการ ร่วมด้วยกลุ่มศิลปินและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรม ที่มีชื่อเสียงในการเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์  มากกว่า ๒๐ ท่าน  ซึ่งในการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ นำโดย นายกิตติ  พลศักดิ์ขวา  ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ จำนวนหลายสิบองค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเผยแพร่รูปแบบตลอดจนแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแตต่ละท่าน  เพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมและร่วใเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน  โดยกำหนดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน

หัวข้อ   Long  Live the King  ” 

ในระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙   ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์