ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนไทย

 

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา ทางหอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ” ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนไิทย ”   โดย ศิลปินกลุ่มรักษ์ธรรมชาติ    อาทิเช่น  อ.เกษม  ก้อนทอง   อ.มงคล  ไชยวังศ์    ผศ.สี แสงอินทร์  อ. วิจัย ไร่ทิม เป็นต้น  นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2559

4 7 8 9 10 11 12 13 141