มุมศิลปะ

INTO THE CLAY

” INTO THE CLAY เกิด.จาก.ดิน”        ดินคือ